FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS

XII Premi M. Teresa Gatell Vallvè, d'atenció a les persones


Premi en record i homenatge a M. Teresa Gatell Vallvè (1954-2010).

M. Teresa Gatell fou directora d’infermeria del Pius Hospital de Valls i, posteriorment, directora de recursos humans d’aquest centre hospitalari i de la Fundació Vilaniu. També era membre del Patronat de la Fundació Ciutat de Valls.

M. Teresa Gatell va iniciar la seva carrera professional a l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, primer com a infermera, i després com a infermera gestora.

L’any 1984 va arribar a Valls per posar en funcionament la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària, al mateix temps que participava en el projecte de disseny de la divisió d’infermeria del Pius Hospital de Valls.

En tots els càrrecs que va ocupar hi ha deixat una lloable petjada de seriositat professional i de sensibilitat humana. La seva vocació de servei, tant cap als companys de treball com amb els malalts, era palesa en la humilitat i humanitat que la feien una persona extraordinària.

  

El Pius Hospital de Valls i la Fundació Ciutat de Valls convoquen aquest Premi en record i homenatge a la que fou membre de l'equip directiu del Pius Hospital de Valls i del Patronat de la Fundació Ciutat de Valls per reconèixer el treball de persones, associacions o entitats que s'hagin distingit en tasques d'assistència a les persones i en treballs de recerca dins el camp de l'infermeria.

Bases

1. Objectiu
El Premi és un reconeixement en el marc d'atenció a les persones: al compromís i humanitat en la prestació del servei, a la innovació i a la recerca en aquest àmbit, així com a aquelles persones que hagin desenvolupat durant la seva professió i/o experiència personal el llegat de la persona homenatjada.

2. Participants

Poden optar a aquest Premi totes les persones, associacions i entitats relacionades amb el seu objectiu. Per la seva banda, el jurat està facultat per concedir el premi a persones, associacions i entitats que se les consideri mereixedores d'aquesta distinció, encara que no s'hi hagin presentat.

3. Dotació

El Premi té una dotació econòmica de 2.000 euros, que podrà ser concedit en un únic premi o de forma fraccionada a diversos mereixedors, a criteri del jurat.

4. Jurat

El jurat estarà format per quatre membres representant les entitats següents:

* Dos en representació del Pius Hospital de Valls.

* Un en representació de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili.

* Un en representació de la Fundació Ciutat de Valls.

Un representant del Pius Hospital ostentarà la presidència i el representant de la Fundació Ciutat de Valls actuarà de secretari.

5. Documentació

Els treballs, experiències i iniciatives que vulguin optar al premi s'hauran de presentar mitjançant un escrit de proposta, amb una introducció justificativa de la seva adequació als objectius de la convocatòria del premi, i acompanyant-hi la documentació adient per poder fer-ne la valoració.

El jurat podrà sol·licitar informació addicional sempre que ho consideri necessari.

La proposta haurà de redactar-se en català, amb suport de paper o digital.

Els interessats hauran de fer arribar tota aquesta documentació a la Secretaria de la Fundació Ciutat de Valls, carrer Jaume Huguet, 1, de Valls o al correu electrònic fcv@fcvalls.org, abans l'1 d'abril de 2024.

6. Veredicte

El jurat farà pública la seva decisió durant el mes d'abril de 2024 i el seu lliurament oficial s'inclourà dins la Nit de Premis 2024 de Valls.

El veredicte del jurat serà inapel·lable, i la participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases i altres resolucions no previstes que el jurat pugui determinar.

S'informarà del veredicte a través de la premsa i també es podrà consultar a la pàgina web de la Fundació Ciutat de Valls (www.fcvalls.org) i del Pius Hospital de Valls (www.piushospital.cat)

7. Fiscalitat

El Premi està sotmès a les retencions legalment establertes.

Valls, febrer de 2024

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin tractades sota responsabilitat de FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS, CIF: G43050269 i seu social a C/ Jaume Huguet núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona). La fi nalitat és portar el control i gestió dels participants que es presenten als diferents concursos o premis que organitza la Fundació, essent el seu consentiment la base que legitima aquest tractament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la fi nalitat que es van captar.En qualsevol cas, podrà revocar el consentiment i exercitar els drets d’accés, rectifi cació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a C/ Jaume Huguet núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona) o bé, enviar un correu electrònic a fcv@fcvalls.org. Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.